0

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, niniejszym informujemy:

 

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia jest Andrzej Koc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. „KOCYK” Andrzej Koc z siedzibą przy ul. Olszanickiej 85, 30-241 Kraków, NIP: 6762090364, REGON: 120152429.

 

Kategorie danych oraz cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Klienta przy zakładaniu konta lub składaniu zamówienia: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.

 

Dane osobowe podane przy zakładaniu konta lub składaniu zamówienia przetwarzane będą w celach:

  • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • w przypadku wystawiania faktury VAT niezbędnymi danymi do wystawienia faktury na osobę prywatną są: imię i nazwisko oraz adres – jest to wymóg ustawowy. Wówczas w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c ),
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • w przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, prawne, marketingowe, informatyczne oraz pełnomocnik w przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru towaru przez pełnomocnika.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

w przypadku założenia konta w sklepie internetowym - w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień. W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień, a dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania. W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura VAT Państwa dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat od licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych,

- otrzymania kopii danych osobowych,

- sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych,

- usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- w przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody -  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- przenoszenia swoich danych osobowych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

 

W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dodatkowo Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

Celem realizacji swoich praw należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres: sklep@kocyk-exclusive.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 510-081-252 lub za pomocą korespondencji tradycyjnej na adres: ul. Olszanicka 85, 30-241 Kraków.

 

Profilowanie

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych niezbędnych dla realizacji zamówienia zamówienie to nie zostanie zrealizowane.

 

ikona koperta

Newsletter

Dołącz do naszego newslettera. Nic Cię nie ominie.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.

Czy masz ukończone 18 lat?